Kursy zawodowe

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Czas trwania

Operator CNC - obrabiarki sterowane numerycznie

 • Teoria - 40h
 • Praktyka - 100h

20 dni / 140h

egz. wew.

Obsługa suwnic I S - z kabiny

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

10 dni / 60h

egz. zewn.

Obsługa suwnic II S - z poziomu roboczego

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

8 dni / 50h

egz. zewn.

Konserwator suwnic w zakresie "E"

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

10 dni / 50h

egz. zewn.

Konserwator suwnic w zakresie "M"

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

10 dni / 50h

egz. zewn.

Obsługa dźwigów towarowych I D

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

4 dni / 30h

egz. zewn.

Obsługa żurawi stacjonarnych - Kat. II Å»

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

4 dni / 30h

egz. zewn.

Konserwator żurawi w części mechanicznej

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

5 dni / 40h

egz. zewn.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Program zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w  Mysłowicach: Teoria obsługi wózków jezdniowych, Wymiana butli gazowej, Praktyka
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN (w ramach ceny kursu)

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT dot. wózków z mechanicznym       napędem podnoszenia

10 dni / 67h

egz. zewn.

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Teoria obsługi i konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia. Konserwacja - zajęcia praktyczne.
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

10 dni/50h

egz. zewn.

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Elektrotechnika ogólna, Przepisy budowy oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych, Przepisy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki energią elektryczną, Realizacja prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, BHP, Postępowanie w  przypadku awarii, Ochrona przeciwpożarowa
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne   "E" lub "D"

10 dni / 40h

egz. zewn.

Pomiary ochron przeciwporażeniowych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Podstawy elektrotechniki, Instalacje elektryczne, Miernictwo elektryczne, Instalacje odgromowe, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne   w zakresie "E"

4 dni / 20h

egz. zewn.

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych oraz pomiary ochron przeciwporażeniowych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Podstawy elektrotechniki, Przepisy budowy oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych, Przepisy eksploatacji urządzeń i  instalacji elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki energią elektryczną, Realizacja prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, Miernictwo elektryczne, Instalacje odgromowe, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie "E" i pomiarów

10 dni / 50h

egz. zewn.

Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Przepisy UDT, Kwalifikacje personalne, Wielkości energetyczne, Znakowania rurociągów, Gazy, Strefy gazoniebezpieczne, Praca w  warunkach zagrożenia, BHP - zagrożenia, pierwsza pomoc
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie "E" lub „D"

3 dni / 20h

egz. zewn.

Obsługa podestów ruchomych samojezdnych

 • Wiadomości o dozorze technicznym, Rodzaje i terminy badań, Wiadomości ogólne o podestach, Budowa i oznakowanie podestów, Próba statyczna i dynamiczna, Eksploatacja podestów ruchomych, Znajomość instrukcji eksploatacji podestów, Obowiązki operatora wynikające z przepisów UDT, Zagrożenia przy obsłudze podestów, Zajęcia praktyczne

5 dni / 30h

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 • Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 7.02.2002
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie zgodne z Ustawą o Transporcie Drogowym

4 dni / 28h

Hakowy urządzeń dźwigowych

 • Wiadomości ogólne o suwnicach i zawiesiach, Przeglądy i kontrola zawiesi, Zawiesia specjalnego przeznaczenia - przepisy eksploatacji, Obowiązki hakowego, Obowiązująca sygnalizacja na linii hakowy - suwnicowy, BHP, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zezwolenie na wykonywanie czynności hakowego

1 dni / 8h

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego kat. II W

Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT: Ogólne wiadomości o  wciągnikach i wciągarkach, Budowa wciągników i wciągarek, Obsługa wciągników i wciągarek, Wiadomości z dozoru technicznego, BHP, Zajęcia praktyczne

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego kat. IIW

4 dni / 28h

egz. zewn.

Obsługa kas fiskalnych

Przepisy prawne dotyczące kas fiskalnych, zadania i obowiązki kasjera, podstawowe pojęcia związane z obsługą kas, budowa i zasady eksploatacji kas i drukarek, ćwiczenia

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

1 dni / 8h

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Podstawy obsługi komputera (Windows, MS Word, MS Excel), System podatkowy w Polsce, Formy opodatkowania, Księga przychodów i rozchodów, Ubezpieczenia społeczne, Obsługa programu komputerowego w zakresie księgi przychodów i rozchodów, Obsługa programu Płatnik

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

5 dni   / 25h

Nowoczesny magazynier

Komputerowe programy użytkowe, obsługa kasy fiskalnej, Funkcjonowanie magazynu - praca z programem Symfonia Handel, kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

zaświadczenie kwalifikacyjne UDT dot. wózków z mechanicznym  napędem podnoszenia.

20 dni / 120h

Profesjonalna Obsługa Firmy

Komputerowe programy użytkowe, Księga przychodów i rozchodów, Praca z programem Płatnik, Komunikacja interpersonalna, Obsługa kadrowa firmy, Obsługa sekretariatu

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

20 dni / 100h

ABC przedsiębiorczości

Regulacje i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, Forma opodatkowania, zobowiązania przedsiębiorcy, przedsiębiorca jako pracodawca, obsługa programu Płatnik, pomoc publiczna

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

10 dni / 50h

Kurs stopnia podstawowego dla pracowników prowadzących

archiwa zakładowe

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji pracy kancelaryjnej, obiegu dokumentacji w zakładzie oraz przedstawienie podstawowych aktów prawnych regulujących tworzenie archiwów zakładowych i zasady przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku

4 dni / 20h

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN uprawniające do pracy jako wychowawca kolonijny

5 dni / 36h

Pierwsza pomoc przedlekarska

Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej .Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie specjalistycznym.

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

1 dzień / 8h

Kierownik wycieczek szkolnych

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

1 dzień / 6hCertyfikat ISO