Kursy biznesowe

KURSY BIZNESOWE

Czas trwania

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw

Zawartość: Wdrażanie programów przedakcesyjnych w Polsce, Praktyczne aspekty ubiegania się o  współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Fundusze strukturalne

3dni / 15h

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej dla JST

Adresat: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Zawartość: Wdrażanie programów przedakcesyjnych w Polsce, Praktyczne aspekty ubiegania się o  współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Fundusze strukturalne, Rola samorządów terytorialnych w przygotowaniu wniosków

3dni / 15h

Zarządzanie strategiczne

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Strategia, Czynniki istotne przy wyborze i budowaniu strategii, Podejście do formułowania strategii, Budowanie przewagi konkurencyjnej, Pozycjonowanie konkurencyjne, Typy strategii

2dni / 10h

Zarządzanie konfliktami

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Natura konfliktu, Źródła i rodzaje konfliktów, Metody kierowania konfliktami, Metody radzenia sobie z konfliktami, Rola menadżera w rozwiązywaniu konfliktów

2dni / 8h

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej, Dobór kadr, Ocenianie pracowników, Strategie motywacyjne, Redukcje zatrudnienia, Związki zawodowe

2dni / 8h

Zarządzanie stresem

Adresat: pracownicy wszystkich szczebli

Zawartość: Stres (natura, źródła, kształtowanie odporności, walka ze stresem, zarządzanie stresem w pracy), Asertywność (umiejętność dbania o swoje prawa, wyrażanie własnych opinii i przekonań, asertywne krytykowanie i przyjmowanie ocen)

2dni / 8h

Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 9000

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem systemu ISO

Zawartość: Normy jakości w Europie, Procedury (charakterystyka procedur, cel, działalność, dokumenty związane, definicje, tryby postępowania, załączniki), Księga Jakości (definicje, typowa zawartość Księgi Jakości)

2dni / 12h

Nadzorowanie dokumentacji systemu jakości oraz prowadzenie auditu systemu

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw posiadających wdrożony system ISO

Zawartość: Nadzorowanie dokumentacji, Nadzór nad zapisami jakości, Polityka jakości, Odpowiedzialność kierownictwa, Planowanie, Cele jakościowe, Planowanie Systemu Zarządzania Jakością, Audio

 

2dni / 12h

Przywództwo w organizacji

Adresat: kadra kierownicza wyższego szczebla

Zawartość: Funkcje i rola menadżera w organizacji, Osobowość lidera i kompetencje skutecznego menadżera, Style kierowania, Sztuka budowania autorytetu oraz autoprezentacja, Techniki wywierania wpływu, Teorie zarządzania i ich odniesienie do praktyki

 

2dni / 8h

Finanse dla niefinansistów

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Finanse w przedsiębiorstwie, Interpretacja sprawozdań finansowych, Kapitał obrotowy, Analiza wskaźnikowa, Zróżnicowana wartość pieniądza w czasie, Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

2dni / 8h

Controlling

Adresat: kadra kierownicza średniego szczebla

Zawartość: Założenia teoretyczne controllingu, Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie, Organizacja centrów kosztów, zysków, inwestycji, przychodów, Metody controllingu strategicznego, System informacyjny controllingu

2dni / 8h

Negocjacje handlowe

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Etapy procesu negocjacji i ich znaczenie, Strategie negocjacyjne, Cechy dobrego negocjatora, Techniki negocjacyjne, Scenariusze rozmów z trudnym klientem

2dni / 8h

Efektywne zarządzanie zespołem

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Dostarczenie menedżerom grup wiedzy, pozwalającej na efektywne wykorzystanie pracowników, prawidłowe budowanie relacji z pracownikami oraz oceny ich pracy i zysków przedsiębiorstwa.

1dzień/8h

Skargi, zażalenia, wnioski - metody i techniki pracy z trudnym klientem

Adresat: pracownicy wszystkich szczebli

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu technik komunikacji, niezbędnych dla pracowników firmy posiadających na co dzień bezpośredni kontakt z klientem oraz pełniących dyżury w ramach przyjmowania skarg, zażaleń i wniosków obywateli.

2dni/12h

Sztuka odpowiedzi na trudne pytania

Adresat: pracownicy wszystkich szczebli

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu metod i technik skutecznego rozwiązywania problemów związanych z relacjami firma - obywatel

1dzień/8h

Podstawowe szkolenie dla pracowników samorządowych

Adresat: pracownicy wszystkich szczebli

Tematyka obejmuje: systemy źródeł prawa pracy dla pracowników samorządowych, podstawy zatrudnienia i zwalniania pracowników samorządowych , obowiązki i prawa pracowników samorządowych, czas pracy, odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych, podstawowe zagadnienia bhp

 

1 dzień/8h

Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle najnowszych przepisów

Adresat: jednostki samorządu terytorialnego

Szkolenie obejmuje takie tematy jak: modele przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, polskie prawodawstwo w zakresie ppp, partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce- przykłady polskich samorządów, partnerstwo publiczno-prywatne, a ustawa o finansach publicznych i Prawo Zamówień Publicznych , możliwość finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach funduszy strukturalnych UE.

2 dni/10h

Techniki efektywnej sprzedaży

Adresat: kadra kierownicza średniego szczebla oraz handlowcy

Zawartość: Zasady rekrutacji i selekcji handlowców, Rola menadżera zespołu handlowców, motywacja i stymulacja handlowca, Tworzenie własnego wizerunku, Rozmowa z klientem, Umiejętność aktywnego słuchania, Fazy procesu sprzedaży, Kontakt posprzedażowy

2dni / 10h

Przetargi publiczne według znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Zakres przedmiotowo - podmiotowy stosowania ustawy, Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, Charakterystyka procedur postępowania, Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

1dzień /8h

Zmiany w prawie pracy

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość: Ogólne informacje o zmianach w przepisach prawa pracy, Nowe regulacje dotyczące czasu pracy, Zmiany w przepisach dotyczących wypłacania wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy, Zmiany w prawie urlopowym, Postanowienia dotyczące zwolnień grupowych i  związków zawodowych

1dzień / 8h

Zarządzanie personelem- Asertywność i rozwiązywanie konfliktów

Adresat: kadra kierownicza

Zawartość: Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności asertywnego porozumiewania się, działania i kierowania ludźmi. Drugim celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom różnych metod rozwiązywania konfliktu aby świadomie mogli decydować o swoim zachowaniu w sytuacji konfliktu.

7 dni

Zarządzanie personelem-komunikacja interpersonalna

Adresat: kadra kierownicza

Zawartość: Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności precyzyjnego i jasnego wyrażania swoich myśli i uczuć, szkolenie uczy jak być przekonującym i spójnym a także wykształcenie nowych umiejętności w zakresie komunikacji poprzez rozwinięcie przekazu werbalnego i asertywnego reagowania. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy potrafią: rozpoznawać własne emocje i skutecznie nimi kierować; podnieść świadomość swoich emocji w relacjach z innymi osobami; radzić sobie w sytuacjach stresujących; identyfikować emocje innych osób; rozwinąć własne zdolności przywódcze oraz umiejętność współdziałania.

 

 

5 dni

Zarządzanie personelem- Przywództwo- szkolenie dla menedżerów.

Adresat: kadra kierownicza

Zawartość: Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu przywództwa. Szkolenie pozwala ćwiczyć umiejętności niezbędne do przewodzenia grupie, przekazywania jej tego, co jest określane mianem kultury organizacji. Celem szkolenia jest także doskonalenie umiejętności coachingu w celu podniesienia efektywności pracy podwładnych i uruchomienia ich potencjału.

7 dni

Zarządzanie i organizacja pracy zespołu

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Zawartość:

I.               Komunikacja w zarządzaniu - 3 godz.

II.         Motywacja w kierowaniu - 2,5 godz.

III.     Zarządzanie poprzez kształtowanie kreatywności własnej oraz współpracowników  - 2 godz.

IV.   Planowanie czasu zespołu  - 2,5 godz.

V.         Techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - 1 godz.

VI.   Zintegrowane zarządzanie ludźmi i zadaniami - 2 godz.

VII.                       Metody oceny pracowników - 1 godz.

 

4h wykłady

10h ćwiczeń

Program warsztatów negocjacyjnych

Czyli „mów i pokazuj to co zapewnia zysk"

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Cel;

-doskonalenie technik negocjacyjnych

-samoocena umiejętności negocjacyjnych i niwelowanie zachowań błędnych

-doskonalenie umiejętności rozpoznawanie zachowań manipulacyjnych i przeciwdziałanie

im.

 

10 godzin

Zmiana jako siła napędowa rozwoju organizacyjnego

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Cele szkolenia:

zapoznanie uczestników z procesem zmian

przedstawienie na przykładach przebiegu procesu

dostarczenie podstawowych informacji na temat zarządzania zmianami w organizacji

poznanie ścieżki krytycznej zmian w organizacji

wypracowanie pozytywnego nastawienia do zmian jako procesu permanentnego rozwoju.

 

 

6 - 8 godzin szkoleniowych

Polityka personalna

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Tematyka zajęć:

  • Modele polityki personalnej i planowanie zasobów ludzkich
  • Rekrutacja i selekcja nowych pracowników
  • Metody i narzędzia ocen okresowych
  • Motywacyjne systemy wynagrodzeń
  • Zasady skutecznego motywowania
  • Kształcenie i doskonalenie kadr
  • Jak zwalniać we miarę bezboleśnie (outplacement)

 

 

10 godzin

„Niech czas pracuje dla ciebie" czyli zarządzanie czasem

i indywidualna organizacja pracy

Adresat: kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Tematyka zajęć:

1.Cele jako główne czynniki motywujące do działania

2.Czy dobrze gospodaruję swoim czasem - ćwiczenie test

3.Ustanawiaj priorytety - ćwiczenie

4.„Nóż na gardle" albo zrób dzisiaj to, co masz zrobić jutro" - sposoby radzenia sobie z opóźnieniami własnymi i innych.

5.Zasady dobrej organizacji pracy - czyli jak znaleźć czas na wszystkie czynności

6.Reguły efektywnego gospodarowania czasem

7.Tygodniowy plan pracy i zasada Pareto - ćwiczenie

8.Ćwiczenie 1 minutowe - ćwiczenie

9.Poznaj swojego wroga

10. Kiedy najlepiej pracujesz

11.Twój Plan działania - ćwiczenie

12.Delegowanie zadań i uprawnień jako sposób na życie.

13.Podwyższanie indywidualnego poziomu energii.

 

14 godzinCertyfikat ISO